Op deze pagina kan u de verschillende topics van het programma terugvinden met vermelding van de spreker en een korte inhoud. Het is momenteel niet nodig om een keuze te maken tussen de workshops die u wil bijwonen, u kan zich inschrijven voor het hele evenement.

Wenst u enkel het programma van de live-stream te zien? Kies dan bij de zoekfunctie onder ‘trefwoorden’ voor “ook via live-stream“.
Dezelfde zoekfunctie kunt u gebruiken als u op zoek bent naar het programma dat ook interessant is voor kinesitherapeuten.

Klaar om in te schrijven?

Zoek:

zaterdag 9 okt 2021

09:30 - 10:00

9u30-10u

Behandeling van type 2 diabetes in de huisartsenpraktijk anno 2021

Prof. Frank NobelsZaal M

Lezing door prof. Frank Nobels

De ADA (American Diabetes Association) en de EASD (European Association
for the Study of Diabetes) hebben eind 2019 hun gemeenschappelijk
consensusrapport bijgewerkt over de aanpak van hyperglycemie in type 2
diabetes. Deze sessie becommentarieert de praktische implementatie van deze
consensus en illustreert dit aan de hand van patiëntencasussen. Verder bespreekt
deze uiteenzetting ook de laatste aanpassingen van de terugbetalingscriteria
van de therapieën die in België beschikbaar zijn.

za 09:30 - 10:00
60 max

Aanpak van obesitas in de eerste lijn

Prof. Dr. Bart Van der SchuerenZaal O

Lezing door prof. dr. Bart Van der Schueren

Obesitas is een belangrijke onderliggende factor voor onder meer
diabetes type 2 en cardiovasculaire aandoeningen. De BASO (Belgian Association
for the Study of Obesity) heeft haar consensusrapport over de aanpak van
obesitas voorgesteld in januari 2020. Deze sessie licht de rol van de eerste
lijn in de preventie en de benadering van deze chronische aandoening toe aan de
hand van patiëntencasussen.

za 09:30 - 10:00
60 max

09:30 - 10:30

9u30-10u30

We Are platform

mevr. Elfi GoesaertZaal B

Lezing door mevr. Elfi Goesaert, projectmedewerker R&D bij VITO

Ondanks de vele voordelen en mogelijkheden van online
gegevens, is het wantrouwen dat deze data ongeoorloofd gebruikt worden, erg groot.
Burgers zijn zich bewuster geworden van het gebruik van data door derden en het
belang ervan. Maar kennisinstellingen, universiteiten, overheden en bedrijven
hebben deze data nodig om nieuwe technologieën te ontwikkelen en onderzoek te
doen naar evoluties, ziektes,...

Het brede partnerschap ‘We Are’ wil een gedeelde visie rond
burgergedreven databeheer in de gezondheidssector tot stand brengen. Deze
sessie bespreekt hoe de verschillende partners van ‘We are’ dit willen aanpakken
en ervoor zorgen dat burgers vertrouwen hebben in hoe hun gezondheidsgegevens
worden gebruikt.

za 09:30 - 10:30
60 max
ook via live-stream

Anticonceptie

dr. Sven TodtsZaal E

Lezing door dr. Sven Todts

In de media is er regelmatig aandacht
over de mogelijke gezondheidsrisico's van hormonale anticonceptie en wordt er
kritiek geuit op de kwaliteit van het anticonceptieconsult. Zijn deze
bezorgdheden terecht? En wat zijn de aandachtspunten bij een anticonceptieconsult?
Deze sessie geeft een wetenschappelijke update over de (hormonale)
anticonceptiemiddelen, bespreekt de risico's en gaat dieper in op het
anticonceptieconsult.

za 09:30 - 10:30
60 max

De bewindvoering, de zorgvolmacht

Dhr. Dirk SmetZaal G

Lezing door dhr. Dirk Smet, notaris

Wat is precies het verschil
tussen de bewindvoering en de zorgvolmacht? Bewindvoering is in essentie een
gerechtelijke opdracht waar de bewindvoerder jaarlijks verantwoording moet
afleggen aan de vrederechter. De zorgvolmacht daarentegen is een privéopdracht
van de persoon zelf. Deze sessie behandelt de voor- en nadelen van elk systeem,
toont in welke situatie één van deze systemen de voorkeur geniet en bespreekt of
beide systemen verenigbaar zijn.

za 09:30 - 10:30
60 max

Associatiecontracten

mevr. Anne-Sophie PenasseZaal I

Lezing door mevr. Anne-Sophie Penasse, jurist bij Domus Medica

Een associatieovereenkomst
heeft een grote impact en dient dan ook met de nodige nauwkeurigheid opgesteld
te worden. Sinds dit jaar biedt Domus Medica begeleiding bij dit proces. Samen met
de collega-artsen, stelt Domus Medica een associatieovereenkomst op, volledig
op maat gemaakt. Welke zaken maken deel uit van een associatieovereenkomst? Deze
sessie geeft toelichting bij een aantal belangrijke en essentiële elementen van
dit contract.

za 09:30 - 10:30
60 max

Lipiden

dr. Frederick SmetZaal J

Lezing door dr. Frederick Smet (huisarts)

Wat is het belang van
cholesterol op de gezondheid? Wanneer is er sprake van familiale
hypercholesterolemie? Wanneer moet de huisarts een behandeling opstarten (en
wanneer niet)? En welke behandeling geniet de voorkeur? Deze sessie focust op
de verschillende behandelingsmogelijkheden en hun impact en bijwerkingen.

za 09:30 - 10:30
60 max

TRIO-overleg: Preventie en re-integratie van langdurige arbeidsongeschikte patiënten

dr. Bieke Claesen, dr. Anne-Marie Bonroy en dr. Maaike Van OverloopZaal L

Lezing door dr. Bieke Claesen (arbeidsarts), dr. Anne-Marie Bonroy ( adviserend arts) en dr. Maaike Van Overloop (huisarts)

Hoe langer een werknemer afwezig blijft door
gezondheidsproblemen, hoe moeilijker het wordt om opnieuw aan de slag te gaan.
Toch willen de meeste werknemers opnieuw beginnen werken. De wetgever voorziet
al sinds eind 2016 om die mensen te begeleiden bij hun terugkeer naar de
werkvloer via een re-integratietraject.

In deze sessie worden de volgende vragen besproken: hoe
verloopt een re-integratietraject in de praktijk? Welke rol kan de behandelende
arts hierin spelen? Wat zijn de mogelijke uitkomsten van zo’n traject? Wat
bepaalt of een traject slaagt of niet? En hoe kan de huisarts de arbeidsarts of
adviserend arts van de patiënt vinden en hiermee in overleg treden?

za 09:30 - 10:30
60 max

10:00 - 11:00

10-11u

Adviezen voor een kwaliteitsvolle huisartsenpraktijk

dr. Luc Seuntjens en dr. Jolin LippensZaal A

Lezing door dr. Luc Seuntjens (huisarts) en dr. Jolin Lippens (huisarts)

Domus Medica heeft een 80-tal adviezen voor een
kwaliteitsvolle huisartsenpraktijk samengesteld, ingedeeld volgens
verschillende categorieën die van belang zijn in de dagelijkse werking. Het
overzicht van deze adviezen vormt een belangrijke basis voor de
professionalisering van de huisartsgeneeskunde. Het is ook een aanzet om aan de
slag te gaan met kwaliteitsverbeterende projecten in de praktijk en werkpunten
en prioriteiten te bepalen.

za 10:00 - 11:00
60 max
ook via live-stream, ook voor kinesitherapeuten

Reuk- en smaakstoornissen: aanpak in de eerste lijn

dr. Anne-Sophie VinckZaal C

Lezing door dr. Anne-Sophie Vinck, Arts-specialist neus-, keel- en oorziekten aan AZ Sint-Jan

Sinds de uitbraak van COVID-19 is het
verlies van reuk- en smaakzin brandend actueel, maar deze problematiek trad
uiteraard ook al vroeger op. Het doormaken van een virale bovenste
luchtweginfectie, hoofdtrauma of neurodegeneratieve stoornissen zijn de meest
frequente oorzaken. In de herstelfase kunnen er voor de patiënt een hele reeks
aan vreemde klachten en sensaties ontstaan die een belangrijke impact hebben op
zijn levenskwaliteit en vaak ook gepaard gaan met  gevoelens van angst,
onzekerheid of depressie. Het belang van een goede diagnostiek en correcte
vroegtijdige behandeling zijn dan ook zeer belangrijk in de prognose en
evolutie van deze klachten.  

za 10:00 - 11:00
60 max
ook via live-stream

Doelgerichte zorg bij multimorbiditeit/complexe zorgnoden

dr. Pauline Boeckxstaens, Vanessa Gauwe, Reini Haverals, Dagje BoeykensZaal D

Lezing door prof. dr. Pauline Boeckxstaens (huisarts en Doctor Assistent. Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg aan Ugent), Vanessa Gauwe (docent en onderzoeker opleiding Verpleegkunde aan Artevelde Hogeschool), Reini Haverals (Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg aan Ugent), Dagje Boeykens (doctoraatstudente)

De toename van het aantal
chronisch zieken, complexe (sociale) problemen, mondigere patiënten, … dagen
het huidige zorgsysteem uit. Een persoonlijkere benadering van zorg, in de vorm
van doelgerichte zorg, treedt hierdoor meer op de voorgrond. Bij doelgerichte
zorg wijst de patiënt de huisarts de weg op basis van zijn of haar wensen en
doelen. Als huisarts is het belangrijk om deze doelen te achterhalen door zich
de visie van doelgerichte zorg eigen te maken en die vervolgens uit te dragen
doorheen het zorgproces met de patiënt. Hiervoor kunnen bestaande methodieken
de nodige handvaten bieden.

za 10:00 - 11:00
60 max
ook voor kinesitherapeuten

Zeldzame ziekten in de huisartsenpraktijk

Prof. dr. Marije Meuwissen en mevr. Ilse De CanckZaal F

Lezing door prof. dr. Marije Meuwissen, Staflid medische genetica aan UZA en mevr. Ilse De Canck, coördinator Zeldzame Ziekten aan het UZA.

Zeldzame ziekten zijn complexe, levensbedreigende of
chronisch invaliderende aandoeningen met een prevalentie van <0,5 per 1000
inwoners. Het diagnosticeren van een zeldzame ziekte is doorgaans een lang
traject, met betrokkenheid van meerdere zorgverleners.

In deze sessie worden verschillende aspecten besproken die
van belang zijn voor huisartsen om de diagnostiek en zorg voor patiënten met
een zeldzame ziekte te optimaliseren: herkenning van zeldzame ziekten aan de
hand van alarmsignalen (‘red flags’), informatiebronnen voor een diagnose van
een zeldzame ziekte en de rol van de huisarts ná een zeldzame ziekte diagnose.  

za 10:00 - 11:00
60 max

Depressie bij ouderen

dr. Tom Declercq en dhr. Jan CallensZaal H

Lezing door dr. Tom Declercq (huisarts) en dhr. Jan Callens (psycholoog)

De Domus Medica-richtlijn ‘Depressie bij volwassenen’ (2017)
legt de nadruk op het belang van een niet-medicamenteuze aanpak en geeft
huisartsen een aantal tools om het biopsychosociale model te vertalen in
zinvolle en verantwoorde interventies.

De problematiek van depressie bij ouderen, ambulant of
geïnstitutionaliseerd, brengt voor huisartsen specifieke uitdagingen met zich
mee, en dat zowel wat diagnostiek als aanpak betreft. Deze lezing focust
interactief op de diagnostiek en aanpak van depressie bij ouderen, met aandacht
voor wat nieuw is in de literatuur sedert 2017, voor medicamenteuze en
niet-medicamenteuze interventies, alsook voor het belang van samenwerken tussen
verschillende disciplines in deze kwetsbare bevolkingsgroep.

za 10:00 - 11:00
60 max

Suïcidepreventie

mevr. Eva De JaegereZaal K

Lezing door mevr. Eva De Jaegere, onderzoekscoördinator bij VLESP

Huisartsen spelen een belangrijke rol in de preventie van
suïcide, zowel wat het detecteren en bespreken van suïcidaliteit betreft, als
in de verdere opvolging van een suïcidale patiënt. Deze lezing start met een
kort overzicht van de prevalentiecijfers en de oorzaken en risicofactoren van
suïcidaal gedrag, en vervolgt met het detecteren van signalen en het
bespreekbaar maken van zelfmoordgedachten. Ten slotte worden verschillende
methodieken voor de preventie van suïcide besproken.

za 10:00 - 11:00
60 max

10:00 - 10:30

10u-10u30

Nieuwe behandelmogelijkheden voor ernstig astma

prof. DupontZaal N

Lezing door prof. Dupont (UZ Leuven)

Astma is
een wereldwijd gezondheidsprobleem, maar niet alle astma is hetzelfde. De
laatste jaren zijn de inzichten omtrent astma enorm geëvolueerd. Dit heeft
geleid tot een aanpassing van de richtlijnen en nieuwe
behandelingsmogelijkheden. Behandeling van ernstig astma bestond tot enkele
jaren geleden veelal uit hoge dosering inhalatiecorticosteroïden en orale
corticosteroïden met het risico op ernstige bijwerkingen. Nieuwe biologische
geneesmiddelen voor welbepaalde vormen van ernstig astma kunnen astmaklachten
en -opstoten opmerkelijk verminderen en kunnen het gebruik van orale
corticosteroïden verminderen of zelfs elimineren.

za 10:00 - 10:30
60 max

10:30 - 11:00

10u30-11u

Word magistraal expert in 30 minuten!

aprs. Laura Vermeulen en Laurence WindelsZaal M

Lezing door aprs. Laura Vermeule en Laurence Windels

Hoe schrijft u een magistrale bereiding voor? Wat zijn de voordelen voor uw patiënt? Wat zijn de terugbetalingsvoorwaarden? Specialiteit ontbrekend? Wat nu? Denk aan een magistraal alternatief!

Twee apothekers nemen u gedurende 30 minuten mee op een magistrale ontdekkingsreis. Tijdens deze sessie ontvangt u een heleboel interessante magistrale formules die u meteen kan toepassen in uw praktijk.

za 10:30 - 11:00
60 max

Een beroepsfout: financiële nachtmerrie voor de arts?

dhr. Ilé RomboutsZaal O

Lezing door dhr. Ilé Rombouts

Voor de beroepsaansprakelijkheid is de huisarts het best
verzekerd volgens het systeem van ‘schadeverwekkend feit’.
De verzekeraar verleent hierbij tussenkomst, ook na stopzetting van het
verzekeringscontract, voor schades die het gevolg zijn van medische handelingen
tijdens de duur van het contract. Deze uiteenzetting geeft meer uitleg bij het
systeem van ‘schadeverwekkend feit’ en gaat ook dieper in op de uitbreiding van
deze verzekering met de waarborg “agressie en andere beroepsrisico’s”.

za 10:30 - 11:00
60 max

11:00 - 12:00

11-12u

Tele-consultaties... nabijheid dankzij de afstand

dhr. Philippe Bocklandt en dr. Sophie OpsomerZaal B

Lezing door dhr. Philippe Bocklandt, docent en onderzoeksmedewerker onlinehulp, Arteveldehogeschool Sociaal werk en dr. Sophie Opsomer, huisarts

Digitaal communiceren is niet meer weg te denken uit onze
samenleving en uit de zorg. Teleconsultaties zijn daarbij een mogelijkheid.
Maar wanneer en voor wie is het teleconsult een meerwaarde in de zorg? En waar
zit de ‘sense of urgency’ om te beeldbellen na de pandemie? Welke beeldbeltools
zijn gebruiksvriendelijk én betrouwbaar? Hoe organiseren andere zorg- en
welzijnsactoren zich? En wat zijn de (rand-)voorwaarden om beeldbellen in de
praktijk te integreren? Op deze en andere vragen wordt tijdens deze sessie
dieper ingegaan.

za 11:00 - 12:00
60 max
ook via live-stream

SOA's in huisartsenpraktijk

mevr. Sandra VandeneyndeZaal E

Lezing door mevr. Sandra Vandeneynde, Coördinator afdeling Kwetsbare Groepen / Beleidsmedewerker Preventie hiv en soa bij Sensoa

Tal van situaties lenen zich om soa en testen ter sprake te
brengen, zoals een nieuwe relatie van de patiënt, een vraag om een hiv-test,...
Maar wat als de patiënt er zelf niet over begint of als de patiënt aanzienlijk
ouder is dan de huisarts?

Tijdens deze sessie wordt het ‘Onder 4 ogen-model’
voorgesteld over het ter sprake brengen van soa tijdens het consult. Ook de
laatste epidemiologisch gegevens, gedragsgegevens en belangrijke trends met
betrekking tot soa en hiv in België (PrEP, PEP, TasP, HPV-vaccins, zelftests,…)
worden interactief besproken.

za 11:00 - 12:00
60 max

Huisarts en diëtist, een goede match

mevr. Veerle HuysmansZaal G

Lezing door mevr. Veerle Huysmans, docent Bachelor Voedings- en dieetkunde aan Thomas More

Voeding speelt een belangrijke rol in de preventie en
behandeling van heel wat aandoeningen. Wat is de meerwaarde van samenwerking
tussen huisarts en diëtist? Wat zijn knelpunten en zijn er suggesties ter
verbetering? Hoe gaan diëtisten te werk? Over welke kennis en competenties
beschikken ze? Wanneer is doorverwijzing wenselijk en hoe motiveren huisartsen
hun patiënten om een diëtist te raadplegen? Deze sessie geeft hierop
antwoorden.

za 11:00 - 12:00
60 max

Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk

Moderator: dr. Carmen BinstZaal I

Moderator: dr. Carmen Binst (huisarts)
Panelleden:
dr. Katrien Cordemans (huisarts) en mevr. Simonne Neefs (VIHP)
dr. Siegfried Van Eygen (huisarts) en mevr. Sharon Vandenberghe (VIHP)

Samenwerken met een ‘Verpleegkundige in de
HuisartsenPraktijk (VIHP) kan voor veel uitdagingen in de praktijk een
oplossing bieden. Tijdens deze sessie delen een aantal duo’s van huisarts en VIHP
vanuit diverse praktijkvormen hun ervaring. Wat is de meerwaarde van hun
samenwerking? Hoe verdelen zij de taken? En hoe organiseren zij dit concreet? Deze
interactieve sessie staat garant voor duidelijke antwoorden vanuit de praktijk.

za 11:00 - 12:00
60 max

Osteoporose

dr. Caroline VerdonckZaal J

Lezing door dr. Caroline Verdonck, MD – PhD candidate

Deze sessie focust kort op osteoporose als aandoening:
epidemiologie, etiologie, risicofactoren, symptomen, behandeling en opvolging.
Daarnaast komt het multidisciplinaire eerstelijnsmanagement van patiënten met osteoporose
aan bod en hoe alle betrokken zorgprofessionals hun rol (kunnen) spelen in
fractuurpreventie en het behoud van zelfredzaamheid en levenskwaliteit. Ook het
principe van populatiemanagement in de osteoporosezorg wordt hierbij
aangehaald.

za 11:00 - 12:00
60 max
ook voor kinesitherapeuten

‘Komt een vrouw bij de dokter’: De huisarts en de oncologische patiënt

dhr. Hans NeefsZaal L

Lezing door dhr. Hans Neefs, Expert Kankerzorg Zorg & Behandeling bij Kom op tegen Kanker

Elk jaar krijgen in
Vlaanderen meer dan 40.000 mensen de diagnose kanker. De behandeling van kanker
is traditioneel een ziekenhuisgebeuren, maar tegelijk verschuift steeds meer
zorg en ook de behandeling zelf (orale chemo, thuishospitalisatie, …)
gedeeltelijk naar de thuissituatie. Daarnaast is er de toegenomen aandacht voor
levenskwaliteit en re-integratie na kanker waarin professionals buiten het
ziekenhuis een cruciale rol spelen. Wat kan de huisarts voor zijn patiënten met
kanker in dit veranderende oncologische landschap doen en waar moet hij op
letten?

za 11:00 - 12:00
60 max
ook voor kinesitherapeuten

11:00 - 11:30

11u-11u30

Behandelingen bij artrose

prof. dr. Ruth WittoekZaal N

Lezing door prof. dr. Ruth Wittoek, dienst reumatologie UZ Gent

Deze sessie, gegeven door een
reumatoloog, bespreekt de diverse behandelingen bij artrose die klinisch onderbouwd
zijn. Aan de hand van deze publicaties geeft de uiteenzetting zo een mooi
overzicht van de diverse therapieën waarmee u als huisarts aan de slag kunt
gaan.

za 11:00 - 11:30
60 max

11:30 - 12:00

11u30-12u

Digitalisering van de transmurale zorg van kankerpatiënten

prof. dr. Christophe DoomsZaal M

Lezing door prof. dr. Christophe Dooms, UZ Leuven

Digitale monitoring heeft de afgelopen jaren in een versneld tempo zijn intrede gedaan in diverse domeinen van onze gezondheid en de gezondheidszorg. Aan de hand van een voorbeeld in de oncologie zal het potentieel aan de digitale transmurale opvolging van kankerpatiënten geduid worden. Door de patiënt te betrekken in digitale monitoring tijdens diens behandeling met systeemtherapie kan de zorgverlener tijdig en gericht bijsturen met potentiële impact op kwaliteit en kwantiteit van leven. De realisaties en barrières gelinkt aan deze vorm van transmurale digitale gezondheidszorg dienen evenwel blijvend en voortdurend geëvalueerd te worden.

Bekijk de white papier hier.

za 11:30 - 12:00
60 max

Corticosteroiden in de huisartsenpraktijk: Focus op infiltraties

Dr. Katrine SauerZaal O

Lezing door dr. Katrine Sauer, Diensthoofd Fysische Geneeskunde en Revalidatie GZA Antwerpen

De huisarts wordt regelmatig geconfronteerd met
verschillende gewrichtsklachten (schouder, knie,…) waarbij de behandeling vaak
bestaat uit fysiotherapie of lokale infiltratie met een
corticosteroïd. Een diagnose stellen en een therapeutisch beleid opstarten
is hierbij niet altijd evident. Ook de technische act van infiltraties kan
soms tot de nodige onzekerheid leiden. Dr. Sauer,
diensthoofd Fysische geneeskunde en revalidatie van het GZA, gaat in deze
sessie dieper in op de diagnostiek van schouder- en knieklachten, de impact van
een beleid met corticosteroïden en de infiltratietechnieken. Onder haar
begeleiding kan op de stand van Pfizer geoefend worden op dummy’s om de
techniek uit te proberen.

za 11:30 - 12:00
60 max

11:30 - 12:30

11u30-12u30

Geïntegreerde zorg voor patiënten met hartfalen

dr. Miek SmeetsZaal A

Lezing door dr. Miek Smeets, huisarts, doctor en post-doc in geïntegreerde zorg voor patiënten met hartfalen aan KU Leuven

Deze sessie geeft toelichting bij de uitdagingen in de huisartsenpraktijk die zich stellen bij patiënten met hartfalen. Aan de hand van de resultaten van een doctoraatsstudie wordt de huidige kwaliteit van de zorg in de huisartsenpraktijk besproken. Op basis van deze resultaten doet deze uiteenzetting zes aanbevelingen om te evolueren naar een kwalitatieve geïntegreerde zorg voor patiënten met hartfalen, waarmee het Lerend Netwerk (in samenwerking met de BWGHF en Domus Medica) aan de slag zal gaan. Op het einde van deze presentatie weet de huisarts wat hij nu al kan doen om de zorg voor patiënten met hartfalen in de praktijk te verbeteren en hoe de hartfalenzorg er in de toekomst zal uitzien. 

za 11:30 - 12:30
60 max
ook via live-stream, ook voor kinesitherapeuten

Veilige praktijkvoering

Prof. dr. Lieve PeremansZaal C

Lezing door prof. dr. Lieve Peremans, huisarts en hoofddocent Huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Antwerpen

Veilige praktijkvoering kent verschillende perspectieven.
Medische (bijna-)fouten wegen op de arts-patiëntrelatie en hebben voor beiden
gevolgen. ‘Veilig Incident Melden’ en ‘Second Victim’-ondersteuning voorkomen
dat artsen in een chronische stresssituatie terechtkomen.

De toegankelijkheid van de praktijk voor patiënten verdient
eveneens aandacht, maar ook de veiligheid van de artsen en het paramedisch
personeel. Een ander aspect van veilige praktijkvoering is dat de privacy bij
het bespreken van privacygevoelige informatie en de beveiliging van
persoonsgegevens van patiënten gegarandeerd moeten zijn.

za 11:30 - 12:30
60 max
ook via live-stream, ook voor kinesitherapeuten

Interprofessioneel samenwerken tussen Zorg en Welzijn

mevr. Liesbet Meyvis en dr. Giannoula TsakitzidisZaal D

Lezing door Liesbet Meyvis ( Dienst Gezondheid Stad Antwerpen) en dr. Giannoula Tsakitzidis (praktijkassistent afdeling huisartsengeneeskunde aan Universiteit Antwerpen)

Eerstelijnszorg verlangt een
continue samenwerking tussen huisarts, patiënt, mantelzorger en andere
betrokken gezondheids- en welzijnswerkers. In de praktijk blijft
interprofessioneel samenwerken een uitdaging. Deze sessie introduceert een
kader dat teams inzicht en houvast geeft in hun mate van interprofessionaliteit,
met name de vijf bouwstenen tot interprofessioneel samenwerken. Vervolgens focust
de uiteenzetting op de samenwerking tussen zorg- en welzijnsverstrekkers. Hoe
kunnen zij elkaar nog beter vinden?

za 11:30 - 12:30
60 max
ook voor kinesitherapeuten

Risicobepaling Cardiovasculaire aandoeningen

dr. Frans Govaerts en mevr. Christel CeulemansZaal F

Lezing door dr. Frans Govaerts (huisarts en Senior-arts Preventie en Gezondheidspromotie bij Domus Medica) en mevr. Christel Ceulemans (VIHP)

Hoe kunnen huisartsen het risico op een cardiovasculaire
ziekte preciezer bepalen? En welke rol spelen reclasserende factoren hierin?
Dit wordt besproken aan de hand van de Domus Medica-richtlijn ‘Cardiovasculaire
risicobepaling in de eerste lijn’ (2020). Aan bod komen ook de concrete
screening (wanneer en met welke hulpmiddelen) op cardiovasculaire risico’s en hoe
deze risico’s met patiënten besproken kunnen worden.

za 11:30 - 12:30
60 max
ook voor kinesitherapeuten

Populatiemanagement

dr. Gijs Van PottelberghZaal H

Lezing door dr. Gijs Van Pottelbergh (huisarts)

Huisartsen zijn het gewoon om te denken in functie van het
behandelen van de patiënt die voor hen zit. Maar heel wat preventieve acties
hebben als doel een volledige populatie te bereiken, waarvoor een andere aanpak
geldt. Aan de hand van een aantal voorbeelden uit het project ‘Zorgzaam Leuven’
gaat deze sessie in op wat er anders aan die aanpak is en wat hiervan relevant
is voor het organiseren van de huisartsenpraktijk en voor de samenwerking van de
huisartsenpraktijk met andere spelers in de eerste lijn.

za 11:30 - 12:30
60 max
ook voor kinesitherapeuten

Het kruispunt als innovatief, laagdrempelig netwerk voor psychosociale zorg

dr. Bram SpinnewijnZaal K

Lezing door dr. Bram Spinnewijn, huisarts

Veel mensen kampen met psychische
problemen, hebben sombere gedachten of leven in conflict met hun naasten. Zij
missen een goed gesprek en een ondersteunende schouder. Hiervoor kunnen ze
terecht bij het Kruispunt in de regio dat mensen een eerste hulp bij
psychische, sociale en/of relationele problemen aanbiedt. Deskundige hulpverleners
uit verschillende organisaties gaan met hen in gesprek of stippelen samen een
route uit naar langdurige hulp. Het aanbod is gratis en kortdurend. De
Kruispunten zijn intersectorale samenwerkingen, bestaande uit organisaties die
vanuit hun eigen invalshoek en expertise de handen in elkaar slaan om
geestelijke gezondheidszorg toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen.

za 11:30 - 12:30
60 max

12:00 - 12:30

12u-12u30

Mission (im)possible?: Aanpak van de zorg voor chronische ziekten in uw praktijk

Prof. dr. Geert GoderisZaal N

Lezing door prof. dr. Geert Goderis

Huisartsen hebben kennis nodig over de
meest uiteenlopende ziekten. Daarnaast is het ook belangrijk om een balans te
vinden tussen de aandacht voor acute ziekten en de zorg voor chronische
ziekten. Klinkt dit als een onhaalbare uitdaging? Deze sessie toont hoe de
huisarts hier een haalbare uitdaging van maakt aan de hand van een praktijkvoorbeeld in osteoporose.

za 12:00 - 12:30
60 max

12:30 - 13:00

12u30-13u

Prijsuitreiking

prof. Philippe Vandekerckhove, dhr. Geert Verrijken, dr. Roel Van GielZaal B

Prijs van de Jonge Huisarts, in samenwerking met Artsenkrant en Rode Kruis Vlaanderen
Uitgereikt door prof. Philippe Vandekerckhove, CEO van Rode Kruis Vlaanderen en dhr. Geert Verrijken, Directeur Redactie Roularta Healthcare en hoofdredacteur Artsenkrant.

Prijs van de Vlaamse en Brusselse Huisarts
Uitgereikt door dr. Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica.

za 12:30 - 13:00
60 max
ook via live-stream

13:00 - 13:30

13u-13u30

EMD van nexuzhealth

Dr. Lore De RaeveZaal M

Lezing gegeven door dr. Lore De Raeve, Product Manager Eerste Lijn

Het EMD van nexuzhealth heeft, naast het
gebruik van de nieuwste technologie en een hoog gebruiksgemak, het centrale
beheer van patiëntgegevens als uitgangspunt. Door deze centralisatie verloopt
de communicatie met collega-huisartsen, thuisverpleegkundigen en ziekenhuizen
niet alleen efficiënter, maar ook veilig. Met de verhuis van het EMD naar de
cloud hoeft de huisarts zich bovendien geen zorgen te maken over de back-up van
gegevens, tijdrovende updates, of nieuwe features die lang op zich laten
wachten. Natuurlijk rijzen er bij het beheer van een centraal patiëntendossier
ook een aantal vragen en bezorgdheden omtrent veiligheid en beschikbaarheid van
de patiëntendossiers. Deze sessie licht toe hoe het gebruik van het centrale
dossier in zijn werk gaat met voldoende aandacht voor deze bezorgdheden.

za 13:00 - 13:30
60 max

Amyloïdose transthyretine cardiomyopathie (ATTR-CM): wat elke huisarts best zou weten

Dr. Philippe DebonnaireZaal O

Lezing door dr. Philippe Debonnaire, cardioloog AZ Sint Jan Brugge

Cardiale amyloïdose is een infiltratieve cardiomyopathie die
berust op neerslag en opstapeling van amyloïd eiwit fibrillen. Het is een
progressieve aandoening die aanleiding geeft tot hartfalen, aritmie,
geleidingsstoornissen en vroegtijdig overlijden. Bovendien is het een
systeemaandoening, waardoor vaak ook niet-cardiale morbiditeit op de voorgrond
staat. Recente inzichten wijzen erop dat deze pathologie veel meer voorkomt dan
voorheen gedacht, zelfs bij jongere patiënten. Deze update over cardiale
amyloïdose op maat van de huisartsenpraktijk focust op: wat is cardiale
amyloïdose? Bij welke patiënten moet ik de aandoening vermoeden, wat zijn
diagnostische red flags? Welke stappen kan ik als huisarts ondernemen om de
diagnostiek op te starten? Wat kan ik mijn patiënt vertellen over het verloop
van de ziekte en therapeutische mogelijkheden en verwachtingen? Wat zijn aandachtspunten
in het dagelijks management van deze patiënt?

za 13:00 - 13:30
60 max

13:30 - 14:00

13u30-14u

Wegwijs in het Belgische netwerk voor Evidence-Based Practice

Mevr. Chantal LeirsZaal N

Lezing door mevr. Chantal Leirs, EBP Netwerk coördinator

De ambities van het Belgische EBP-netwerk zijn niet van de minste. Doelstelling is om een EBP-cultuur te verankeren binnen de eerste lijn. Een multidisciplinaire, patiëntgerichte en doelmatige zorg is het zo het beoogde resultaat. Samenwerking is daarbij de sleutel tot succes. Zorgverleners uit de eerste lijn en verschillende disciplines, wetenschappelijke organisaties, patiënten en overheid slaan de handen in elkaar om EBP tot in de dagelijkse praktijk te brengen. Deze sessie licht toe hoe het netwerk is georganiseerd en welke opportuniteiten het biedt.

za 13:30 - 14:00
60 max

13:30 - 14:30

13u30-14u30

Medisch-Kinesitherapeutisch Overleg (MKO): Dé methodiek voor een betere samenwerking tussen artsen en kinesitherapeuten

dr. Rita Vanobberghen en mevr. Ann CoppéZaal A

Lezing door dr. Rita Vanobberghen (huisarts) en mevr. Ann Coppé (kinesitherapeut en bestuurslid bij AXXON)

Domus Medica, AXXON (beroepsvereniging kinesitherapeuten) en Huis voor Gezondheid hebben in 2019 een project opgestart om de samenwerking tussen huisartsen en kinesitherapeuten aan te moedigen en te verbeteren. Samen hebben ze een ondersteuningspakket ontwikkeld om dit te vergemakkelijken. Het pakket bestaat uit diverse thema’s, zoals samenwerking, het kinesitherapievoorschrift, preventie,...  Deze pakketten zijn gebruiksklaar en onmiddellijk inzetbaar om een overleg tussen huisartsen en kinesitherapeuten te organiseren en te structureren.  

Tijdens deze sessie worden huisartsen en kinesitherapeuten wegwijs gemaakt in de mogelijkheden voor het organiseren van een MKO. Hierbij zullen ook de eerste bevindingen van de try-out van het MKO-pakket worden voorgesteld, samen met enkele tips en tricks waar men in de praktijk mee aan de slag kan.

za 13:30 - 14:30
60 max
ook via live-stream, ook voor kinesitherapeuten

Waarom ventilatie het risico op Covid-19 besmetting beperkt

dr. Marianne StrangerZaal C

Lezing door dr. Marianne Stranger, Projectverantwoordelijke Team Indoor Air Quality, Health Unit, VITO

Sinds de Wereldgezondheidsorganisatie het luchtgedragen
karakter van Covid-19-virustransmissie erkende, werden mondmaskers meer regel
dan uitzondering. Ook het belang van een goede ventilatie sijpelt door.
Covid-19 is een binnenmilieuprobleem en dient dan ook benaderd te worden zoals
elk polluent in een binnenruimte: door een goede bronbeperking en een
doeltreffende blootstellingsbeperking.

In deze presentatie wordt de actuele kennis over de
luchtgedragen transmissie van Covid-19 toegelicht, vertrekkende van de uitstoot
van infectieuze aerosolen, naar het gebruik van rekenmodellen om het
besmettingsrisico te simuleren tot praktische tips voor risicobeperking, zoals
het meten van CO2 en het verbeteren van ventilatie.

za 13:30 - 14:30
60 max
ook via live-stream

COPD - spirometrie

dr. Erik KegelsZaal D

Lezing door dr. Erik Kegels, huisarts

Deze workshop gaat in op de aanpak van COPD en de plaats van
de spirometrie in de eerste lijn. Wat is COPD en hoe de diagnose
stellen? Hoe een spirometrie uitvoeren? En wat is het beleid voor COPD in de
eerste lijn?

za 13:30 - 14:30
60 max

Polyfarmacie en deprescriben

dr. Ellen Van LeeuwenZaal F

Lezing door dr. Ellen Van Leeuwen, praktijkassistent aan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan UGent

Polyfarmacie komt vaak voor en
voorschrijven bij polyfarmacie is een uitdaging. Daarom wordt  deprescriben, het proces van stoppen
van geneesmiddelen, voorgesteld om de risico’s te verminderen. Voorschrijven
kan iedereen, maar stoppen met voorschrijven ook? Het lijkt misschien eenvoudig,
maar in de praktijk is dit niet zo. Nochtans zijn huisartsen goed geplaatst om
dit te doen gezien hun coördinerende rol bij chronische aandoeningen, inclusief
het voorschrijven van de medicatie.

Aan de hand van een aantal
casussen bespreekt deze sessie hoe de huisarts op een effectieve en veilige
manier het geneesmiddelengebruik kan stoppen.

za 13:30 - 14:30
60 max

Chronische nierinsufficiëntie (CNI)

dr. Gijs Van PottelberghZaal H

Lezing door dr. Gijs Van Pottelbergh, huisarts

Deze sessie bespreekt de aspecten van chronische
nierinsufficiëntie die relevant zijn voor huisartsen in de dagelijkse praktijk.
Welke patiënten hebben een verhoogd risico? Hoe dient de huisarts hen te screenen?
Hoe volgt de huisarts personen met CNI best op? En wat betekent dit voor
medicatiegebruik? Daarnaast gaat deze uiteenzetting dieper in op het
cardiorenaal dilemma aan de hand van enkele casussen.

za 13:30 - 14:30
60 max

Gebruik en verslaving bij de schoolgaande jeugd

dhr. Tom DefilletZaal K

Lezing door dhr. Tom Defillet, Stafmedewerker VAD

Deze sessie bestudeert het gebruik van
scholieren en studenten. Hoeveel drinken of gebruiken ze? Hoeveel jongeren zijn
verslaafd aan hun spelconsole? Is dit meer dan vroeger of net niet? Naast de
prevalentie geeft deze sessie ook praktijktools waarmee de huisarts aan de slag
kan gaan. Hoe komt de arts te weten dat iemand te veel drinkt? Hoe kan hij een
ongeruste moeder geruststellen? En zijn er ondersteuningsmiddelen voor jongeren
en hun ouders?

za 13:30 - 14:30
60 max

14:00 - 14:30

14u-14u30

De patiënt als partner

Dhr. Etienne MaerienZaal M

Lezing door dhr. Etienne Maerien, COO bij PatientSupportR

Een ‘partnership’ tussen zorgverlener (huisarts) en
zorgontvanger is een win-win voor alle partijen. Een patiënt die goed
geïnformeerd is over zijn/haar aandoening, is gemakkelijker om te behandelen en
te begeleiden. Een huisarts die goed geïnformeerd is over de aandoening en
behandeling van een patiënt, zal vanzelfsprekend de patiënt beter kunnen
behandelen/begeleiden. Als beide dan over dezelfde informatie en gegevens
beschikken en dit in ieders eigen taal, dan is een behandeling in ‘partnership’
mogelijk.

za 14:00 - 14:30
60 max

Wonden behandelen met negatieve druktherapie in de thuiszorg, realistisch of niet?

mevr. Kristel ScholsZaal O

Lezing door Kristel Schols, Domeincoördinator Wondzorg Wit-Gele Kruis Limburg

Door een
verkorte hospitalisatieduur en steeds meer behandelingen aan het thuisfront, kent
negatieve druktherapie een groei binnen de thuiszorg. Sinds de zomer 2019 tot en met het voorjaar van
2021 werd deze behandeling verder uitgediept in het artikel 56-project van het
RIZIV. Deze sessie geeft
een kort overzicht van dit project en formuleert een antwoord op de vraag: hoe
maken we van negatieve druktherapie in de thuiszorg een succesverhaal?

za 14:00 - 14:30
60 max

14:30 - 15:00

14u30-15u

Nieuwe ontwikkelingen in de microbiologie: definitie & functionele toepassingen van postbiotica

Prof. Jan TackZaal N

Lezing door prof. Jan Tack, diensthoofd Gastro-enterologie KU Leuven

In 2019
heeft de International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics een
panel van deskundigen bijeengeroepen die gespecialiseerd zijn in voeding,
microbiële fysiologie, gastro-enterologie, pediatrie, voedingswetenschap en
microbiologie om de definitie en reikwijdte van postbiotica te herzien. Deze
sessie licht, naast deze definitie, de immunomodulerende en klinisch relevante
effecten van postbiotica toe.

za 14:30 - 15:00
60 max

14:30 - 15:30

14u30-15u30

Een route door eHealth landschap

dr. Tom LambrechtsZaal B

Lezing door dr. Tom Lambrechts, huisarts, bestuurslid en senior-arts Expertisedomein ICT bij Domus Medica

ICT is niet meer weg te
denken uit de hedendaagse huisartsenpraktijk. Het gaat niet enkel over het EMD,
maar ook over communicatiemiddelen zoals Hector, Siilo, elektronische agenda, apps,
enzovoort. Om bij te blijven in deze snel veranderende wereld geeft deze sessie
toelichting bij de laatste nieuwigheden en de verwachte tools. Deze sessie nodigt
ook uit tot discussie. Aangezien Domus Medica zeer betrokken is binnen dit
domein, streven zij ernaar om hier bepaalde accenten te leggen. Hiervoor is de
input van de huisartsen uiteraard onontbeerlijk.

za 14:30 - 15:30
60 max
ook via live-stream

Menopauze

Prof. dr. Johan VerhaegheZaal E

Lezing door prof. dr. Johan Verhaeghe, gynaecoloog aan UZ Leuven

Over menopauzetherapie hebben velen, zowel artsen als
patiënten, een a priori mening. Dit staat een effectieve hulpverlening vaak in
de weg. Hulpverlening moet gebaseerd zijn op een evaluatie van de impact van de
menopauzale klachten op het dagelijks functioneren (‘hot flash daily
interference’) en de functionele hinder (‘aches and pains’). Eenmaal een
indicatie is gesteld, is een oplossing op maat beter dan een ‘one size fits
all’ behandeling.

Hormoonsubstitutietherapie kan worden voorgeschreven vanaf
de late menopauzale transitie. Transdermale therapie biedt zekere voordelen ten
opzichte van orale therapie. Voor het genito-urinair syndroom van de menopauze
blijft topische therapie de eerste keus. Gediversifieerde bijsluiters zijn een
prioriteit.

za 14:30 - 15:30
60 max

Samenwerking huisartsen specialisten. Een LAT-relatie?

dr. Donald ClaeysZaal G

Lezing door dr. Donald Claeys, chirurg en secretaris-generaal Verbond der Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten (VBS)

De relatie tussen huisartsen en artsen-specialisten kan
worden omschreven als een WT-relatie: een Working Together-relatie. De best
benaderende definitie is echter de driehoeksrelatie: huisarts, burger en
specialist.

De echte meerwaarde van elke gezondheidszorg en de
aangewende middelen moet verplicht worden teruggevonden bij de burger/patiënt.
De zorgverstrekkers dienen zich samen rond dit doel te organiseren. Verplichtingen
zijn er genoeg, maar de plicht tot samenwerken is rendabel en steeds een goede
keuze.

za 14:30 - 15:30
60 max

Hoe forfaitair werken in de eerstelijn?

dr. Roy Remmen, dr. Remco van Hijningen, dr. Tim Joye en dr. David VannesteZaal I

Lezing door dr. Roy Remmen (hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de Universiteit van Antwerpen en huisarts bij het Praktijkhuis te Baarle), dr. Remco van Hijningen (huisarts Praktijk Arzo), dr. Tim Joye (vicevoorzitter van Geneeskunde voor het Volk en huisarts bij de praktijk GVHV Hoboken) en dr. David Vanneste (huisarts WGC Rabot)

Deze sessie informeert over
de voordelen, valkuilen en moeilijkheden van het forfaitaire betalingssysteem
in de eerstelijnszorg. De federaties van forfaitaire praktijken begeleiden deze
sessie en lichten toe hoe een opstart van een medisch huis in zijn werk gaat. Daarnaast
komen enkele huisartsen aan het woord die recent de overstap hebben gemaakt van
de prestatie naar het forfait om hun ervaringen te delen.

za 14:30 - 15:30
60 max

Farmacovigilantie

Prof. Stephane SteurbautZaal J

Lezing door prof. Stephane Steurbaut, PharmD, PhD

Farmacovigilantie of
geneesmiddelenbewaking heeft als doel om bijwerkingen van geneesmiddelen op te
sporen en te voorkomen. Deze sessie behandelt enkele belangrijke facetten van farmacovigilantie.
Wat houdt farmacovigilantie in (en wat niet)? Is het verplicht om bijwerkingen
te melden en zo ja, wiens verantwoordelijkheid is dit? Zijn er bijwerkingen die
zorgverleners prioritair moeten melden? Is een causaal verband tussen een
bijwerking en geneesmiddel nodig om een melding te doen? En waar vinden artsen
overzichtelijke informatie over bijwerkingen?

za 14:30 - 15:30
60 max

Burn-out

mevr. Marieke ImpensZaal L

Lezing door mevr. Marieke Impens, klinisch psycholoog en master in neuropsychologie bij The Human Link

Herstellen van een burn-out
is geen kwestie van geduldig wachten tot het weer beter gaat. Het vergt een
actief revalidatietraject waarbij de hulpverlening kort op de bal speelt. Steeds
vaker krijgen huisartsen te maken met patiënten die werkgerelateerde klachten
ondervinden, maar wanneer ze verwijzen belanden hun patiënten vaak op een
wachtlijst waardoor het traject langer dan nodig blijft aanslepen. Het is dus
enorm belangrijk om een multidisciplinaire aanpak te beogen. Naast een aantal nuttige
tools die de huisarts kan meegeven tijdens een consult, bespreekt deze sessie
hoe huisartsen kunnen samenwerken met diverse actoren op een complementaire
manier. Wat is de specifieke rol van elke actor binnen deze samenwerking? En
welke opties kan de huisarts overwegen (arbeidsarts, HR, online aanbod,
psycho-educatieve groepsprogramma’s, ...) om patiënten te begeleiden naar een
geslaagde re-integratie op de werkvloer?

za 14:30 - 15:30
60 max

15:00 - 16:00

15-16u

Curatieve kinesitherapie is vaak te laat - Relatie kinesitherapeut – huisarts op preventief vlak

mevr. Ann De Zitter en dhr. Jean Van HoornwederZaal A

Lezing door mevr. Ann De Zitter en dhr. Jean Van Hoornweder, beide actief als kinesitherapeut & bestuurder van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw

Binnen de verschillende segmenten van kinesitherapie wordt op de dag van vandaag reeds veel aandacht geschonken aan preventie. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Om de curatieve zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden, is het essentieel om in alle geledingen van de gezondheidszorgverstrekkers preventie te promoten. Een nauwe samenwerking op preventief vlak tussen huisarts en kinesitherapeut is noodzakelijk indien we alle opportuniteiten betreffende preventie willen benutten.

Deze sessie bespreekt hoe de huisarts en de kinesitherapeut samen de bevolking kunnen begeleiden naar een gezondere levensstijl.

za 15:00 - 16:00
60 max
ook via live-stream, ook voor kinesitherapeuten

De (COVID-19) vaccinatiebarometer: in de toekomst ook voor griepvaccinaties?

dr. Bert VaesZaal C

Lezing door dr. Bert Vaes, huisarts en docent aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de KULeuven

Sinds midden april is de COVID-19-vaccinatiebarometer
beschikbaar in elk EMD, zodat huisartsen aan populatiemanagement kunnen doen
tijdens de vaccinatiecampagne. Dankzij deze tool zijn huisartsen in staat een
kwaliteitscirkel (of AUDIT-cirkel) in hun praktijk te installeren.

De voorbije maanden werd aan de huisartsen gevraagd om de
cijfers voor de barometer wekelijks door te sturen. Eerst werden de risicopersonen
voor prioritaire vaccinatie in de praktijkpopulatie in kaart gebracht, waarna
huisartsen, de vaccinatiegraad in specifieke risicogroepen gingen monitoren.
Hierdoor konden individuele acties ondernomen worden om de vaccinatiegraad te
optimaliseren. In totaal hebben zo meer dan 1.700 praktijken deelgenomen aan de
vaccinatiebarometer.

De barometertechnologie biedt bovendien veel mogelijkheden
naar de toekomst toe. Via deze technologie kunnen huisartsenpraktijken voor
diverse thema’s de kwaliteit van hun zorg evalueren, doelstellingen formuleren
voor kwaliteitsverbetering en de impact van hun acties opvolgen. Domus Medica
hoopt dan ook dan huisartsen deze barometers ook kunnen hanteren om o.a.
griepvaccinaties bij risicopatiënten op te volgen.

za 15:00 - 16:00
60 max
ook via live-stream

Advance Care Planning

mevr. Julie StevensZaal D

Lezing door mevr. Julie Stevens, MSc

Voorafgaande zorgplanning is een proces
van overleg tussen patiënten, familie en zorgverleners over de wensen en
voorkeuren van de patiënt voor toekomstige zorg. De huisarts speelt een
belangrijke rol in dit proces, maar een goede ondersteuning hierbij is
essentieel. Onderzoekers van de onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde van
de VUB en de UGent voerden een studie uit om het effect na te gaan van een
interventie, die huisartsen en patiënten beter in staat moet stellen om deze
gesprekken te voeren. Hoe ziet deze interventie eruit en wat zijn de
bevindingen?

za 15:00 - 16:00
60 max

Gezondheidsgids

dr. Leo Geudens en dr. Frans GovaertsZaal F

Lezing door dr. Leo Geudens (huisarts op rust en lid van de expertgroepen ICT en Preventie en Gezondheidspromotie bij Domus Medica) en dr. Frans Govaerts (huisarts en Senior-arts Preventie en Gezondheidspromotie bij Domus Medica)

De gezondheidsgids van Domus
Medica is sinds jaar en dag voor vele huisartsen een vertrouwd instrument. Sinds
eind 2019 is er ook een gedigitaliseerde versie die de huisarts vanuit het EMD
kan opstarten, maar die de burger ook zelfstandig kan gebruiken. De toepassing
omvat zowel een gepersonaliseerde vragenlijst met algoritmes om het risico op
bepaalde ziekten te berekenen, alsook een advies (gebaseerd op gevalideerde
richtlijnen) om dit risico te verminderen en de levensstijl van de patiënt te
verbeteren. Een koppeling met de BIBOPP-toepassing geeft de gebruiker bovendien
toegang tot een uitgebreid aanbod in zijn omgeving om zelf met zijn gezondheid
aan de slag te gaan.

za 15:00 - 16:00
60 max

Diabetes

mevr. Aurélie Lampaert en mevr. Inge EveraertZaal H

Lezing door mevr. Aurélie Lampaert (Projectcoördinator Diabetespreventie bij Diabetes Liga) en mevr. Inge Everaert ( Stafmedewerker Beleid en Onderzoek bij Diabetes Liga)

De Diabetes Liga zet zich in
om personen met diabetes een betere levenskwaliteit te geven. Ook de huisarts
speelt hier een belangrijke rol voor de preventie, screening en behandeling van
diabetes type 2. Deze uiteenzetting licht toe op welke manier de Diabetes Liga
de huisartsen ondersteunt in de strijd tegen diabetes en geeft meer informatie
over het Halt2Diabetes- en het ZoetZwangerproject. Daarnaast lanceert de
Diabetes Liga dit jaar ook het T2Kompas, een online tool die informatie biedt
voor de behandeling van diabetes type 2 en die de e-forms in het EMD aanbiedt voor
de verplichte rijgeschiktheidsattesten. Deze sessie geeft de huisarts een
duidelijk beeld van alle diabetesondersteuning in Vlaanderen, van preventie tot
zorg.

za 15:00 - 16:00
60 max
ook voor kinesitherapeuten

Hoe een smartphone mentaal steunen kan

dhr. Tom Van DaeleZaal K

Lezing door dhr. Tom Van Daele, onderzoeksleider van de expertisecel psychologie, technologie en samenleving bij Thomas More

Er duiken steeds meer
smartphone-applicaties op die beloven om geestelijke gezondheid of welzijn te
ondersteunen. Deze sessie geeft een duidelijk overzicht van welke applicaties
er bestaan en geeft een antwoord op vragen zoals: welk doel hebben die apps? Wat
zijn kwalitatieve apps en wat zijn aandachtspunten hierbij? En vooral, hoe
zorgt de huisarts ervoor dat de patiënt het potentieel van een app maximaal
benut?

za 15:00 - 16:00
60 max

15:00 - 15:30

15u-15u30

Dermatologie: De wonderbaarlijke kunst van het kijken

Prof S. SegaertZaal M

Lezing door Prof S. Segaert

Deze sessie behandelt het belang van
dermatologie binnen de huisartsenpraktijk aan de hand van praktische cases.

za 15:00 - 15:30
60 max

Thuisverpleging en ziekenhuizen slaan handen in elkaar om gespecialiseerde zorg thuis aan te bieden bij personen met kanker

dhr. Geert MonserezZaal O

Lezing door Geert Monserez, afdelingsverantwoordelijke Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen

Thuishospitalisatie
is gespecialiseerde zorg thuis door zorgverleners met de juiste expertise. Het
project 'Onco@home' kadert binnen het concept van thuishospitalisatie en rekent
op steun van Kom op tegen Kanker. Drie ziekenhuizen en drie erkende diensten
voor thuisverpleging werken samen om een deel van de gespecialiseerde zorg bij
een persoon met kanker thuis te laten plaatsvinden. De veelvuldige bezoeken
naar het dagziekenhuis zijn immers voor vele patiënten emotioneel belastend en
hebben een grote impact op hun sociaal leven. Een belangrijke succesfactor voor
thuishospitalisatie is de samenwerking met de betrokken partners, inclusief de
huisartsen, en een vlotte en veilige info-uitwisseling tussen betrokken
partners. Minister
Vandenbroucke en minister Beke nemen zo initiatief om thuishospitalisatie
structureel te verankeren.

za 15:00 - 15:30
60 max

15:30 - 16:00

15u30-16u

Goed, samen sterk in het leven

Zorgdeveloper-apotheker Camille Van Den Bossche en zorgdeveloper-audioloog Elke VandenbusscheZaal N

Lezing door Zorgdeveloper-apotheker Camille Van Den Bossche en zorgdeveloper-audioloog Elke Vandenbussche

Zich goed voelen betekent voor iedereen
iets anders. Een zorgoplossing die voor de ene patiënt werkt, werkt niet altijd
voor de andere. Het is de missie van Goed om patiënten en mantelzorger(s) te
ondersteunen om zo kwaliteitsvol en zelfstandig mogelijk te leven. Zo kan
iedereen zo veel mogelijk van elke dag genieten. Goed zet voluit in op
geïntegreerde zorg in samenwerking met huisartsen en andere zorgverleners. Deze
sessie neemt de huisarts mee in een concreet voorbeeld rond dementiezorg.

za 15:30 - 16:00
60 max

16:00 - 17:00

16-17u

Tele-expertise: medisch specialist laten meekijken/meedenken

dr. Annemie Heselmans en dr. Koen RoegiesZaal B

Lezing door dr. Annemie Heselmans Academische centrum huisartsengeneeskunde (KUL) en dr. Koen Roegies, arts-specialist in de Dermatologie en Venerologie

Doorverwijzen of niet? Dankzij tele-expertise kunnen
huisartsen via beveiligde communicatiekanalen medische informatie en eventueel
beeldmateriaal uitwisselen met een medisch specialist, op basis waarvan hij/zij
vervolgens op een laagdrempelige en efficiënte manier behandeladvies geeft. Zo
worden verwijzingen naar het ziekenhuis voor een deel voorkomen en blijven meer
patiënten in behandeling bij de eigen huisarts dicht bij huis. Bovendien leert
de huisarts steeds bij uit deze concrete cases. Tijdens deze sessie worden
enkele tools voor tele-expertise gepresenteerd en ervaringen gedeeld.

za 16:00 - 17:00
60 max
ook via live-stream

Zwangerschapsopvolging

dr. Nicole DekkerZaal E

Lezing door dr. Nicole Dekker, huisarts en mede-auteur richtlijn zwangerschap follow-up Domus Medica

Hoe vaak komt het niet voor dat een huisarts een patiënte als eerste mag feliciteren met een zwangerschap maar haar vervolgens pas terugziet na de geboorte van het kindje? Soms komt ze nog eens terug voor een Triaxis- of griepvaccinatie, maar al te vaak speelt de huisarts een kleine rol in de opvolging van zijn zwangere patiënten. Een niet-gecompliceerde zwangerschap kan nochtans in de eerste lijn opgevolgd worden. Hoe wordt dit praktisch geregeld en welke afspraken worden best gemaakt? Wat zijn vaak voorkomende problemen en hoe worden ze best aangepakt?

za 16:00 - 17:00
60 max
ook voor kinesitherapeuten

Cardiologie in de huisartsenpraktijk

Dr. Constantijn FranssenZaal G

Lezing door dr. Constantijn Franssen, senior staflid cardiologie in het UZA

Deze sessie focust op de chronische aandoening hartfalen en bespreekt de nieuwste ontwikkelingen binnen dit domein. Medicamenteuze opties, zoals ARNI en SGLT2-inhibitie, komen aan bod, maar ook het belang van de klassieke, optimale behandeling en de rol van de huisarts hierbij.  

za 16:00 - 17:00
60 max

Lage gezondheidsvaardigheden in de huisartsenpraktijk

dr. Veerle Vyncke en dr. Thibault DetremerieZaal I

Lezing door dr. Veerle Vyncke, Stafmedewerker Vereniging van Wijkgezondheidscentra en Academisch Consulent Vakgroep Volksgezondheid en dr. Thibault Detremerie, huisarts

Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden om gezondheidsinformatie
te vinden/begrijpen/toe te passen en om beslissingen over gezondheid te nemen.
Door onvoldoende gezondheidsvaardigheden ervaart ongeveer één op drie mensen
drempels in zorg.

Benieuwd hoe u in uw praktijkorganisatie en praktijkvoering
(nog) meer aandacht kan schenken aan deze uitdaging? Deze sessie wil u daartoe
inspireren op basis van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen. 

za 16:00 - 17:00
60 max
ook voor kinesitherapeuten

Reprobel en het auteursrecht in de digitale wereld

dhr. Kurt Van DammeZaal J

Lezing door dhr. Kurt Van Damme, Head of Sales (Private), Legal & International bij Reprobel

Huisartsen (en andere medische beroepen) zoeken frequent
informatie op het internet op. Auteursrechtelijk beschermde werken (zoals
wetenschappelijke en vaktechnische artikelen, persartikelen, foto’s en
illustraties) mogen niet zonder licentie worden gekopieerd of verspreid. Door
de gecombineerde licentie van Reprobel kan dit op een rechtszekere en
gebruiksvriendelijke manier, ook voor digitale reproductie en communicatie.
Reprobel is voor veel medische beroepen echter nog te onbekend.

Deze lezing legt de basisprincipes van het auteursrecht, de
rol van Reprobel en haar gecombineerde licentie helder uit. De lezing kadert in
het sectorakkoord tussen Domus Medica en Reprobel voor het referentiejaar 2021.

za 16:00 - 17:00
60 max

Chronische pijn

dhr. Wouter Munneke en dr. Leen VermeulenZaal L

Lezing door dhr. Wouter Munneke, PhD-candidate aan de Vrije Universiteit Brussel en dr. Leen Vermeulen, huisarts

Huisartsen zien bijna
dagelijks patiënten met chronische pijn. Maar liefst 23% van de Belgische
bevolking kampt hiermee. Toch blijft chronische pijn een zeer complex gegeven,
zowel voor de huisarts als voor de patiënt. Deze sessie geeft een overzicht van
de inzichten over chronische pijn, het belang van een biopsychosociale
benadering (zoals gedachten en overtuigingen van de patiënt, leefstijlfactoren
en lichamelijke activiteit) en hoe pijneducatie een belangrijke rol speelt in
een effectievere behandeling van chronische pijn.

za 16:00 - 17:00
60 max
ook voor kinesitherapeuten

16:00 - 16:30

16u-16u30

Diabetes: maak het onzichtbare, zichtbaar - Ontdek een tool die u en uw diabetes type 2-patiënt kan helpen

Dhr. Youssef LouahraniZaal M

Lezing door dhr. Youssef Louahrani

De huisarts wordt dagelijks
geconfronteerd met de moeilijkheid om de glucosecontrole en het glycemisch
evenwicht van zijn diabetespatiënten feitelijk te beoordelen. Objectieve
gegevens, zoals trends en schommelingen in de bloedsuikerspiegel, zijn niet
gemakkelijk te verkrijgen. De enige gegevens waarover hij beschikt zijn
punctuele gegevens. Sinds
enkele jaren maken zorgverleners in het ziekenhuisnetwerk (diabetesconventie) daarom
gebruik van een systeem, FreeStyle Libre, waarmee het diabetesbeheer voor veel
patiënten is geoptimaliseerd.
Deze tool verstrekt de artsen en de patiënten dynamische gegevens, wat hen in
staat stelt om de diabetes beter te begrijpen.

za 16:00 - 16:30
60 max

Eliminatie van HCV tegen 2030?!

Prof. dr. Thomas VanwolleghemZaal O

Lezing door prof. dr. Thomas Vanwolleghem, Senior staflid dienst Gastro-enterologie en hepatologie, Specifiek aandachtsgebied Hepatologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Een Nobel prijs in 2020 en een WHO eliminatie doel tegen 2030: Het hepatitis C virus staat hoog op de internationale wetenschappelijke en gezondheidsagenda. Waar staan we in België met deze doelstellingen? Wat kunnen we in onze eigen praktijk betekenen?

za 16:00 - 16:30
60 max

16:30 - 17:00 16u30-17u

Familiehulp 24/7: de kracht en meerwaarde van gezinszorg voor huisarts en patiënt anno 2021

mevr. Harlinde ExelmansZaal N

Lezing door mevr. Harlinde Exelmans, adjunct-algemeen directeur en directeur zorgbeleid Familiehulp

Onze
gezondheidszorg staat op een keerpunt: corona en de aankomende vergrijzingsgolf
dwingen eerstelijnsactoren, zorgorganisaties en andere spelers zich te bezinnen
over hoe ook in de toekomst kwalitatieve en toegankelijke zorg gegarandeerd kan
worden. Harlinde Exelmans, directeur zorgbeleid van Familiehulp, bespreekt de
kracht en meerwaarde van gezinszorg voor huisarts en patiënt binnen het zorglandschap
anno 2021.

za 16:30 - 17:00
60 max